วันจันทร์, พฤศจิกายน 30, 2558

ผู้บริหารเขตลาดพร้าวเตรียมความพร้อม ตรวจสถานที่เพื่อจัดงานลอยกระทง ประวัติความเป็นมาวันลอยกระทง

วัน ลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณโดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเช่นลอยเคราะห์ บูชาพระพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันนิยมทำเพื่อขอขมา และระลึกถึงคุณแม่พระคงคา ที่ได้อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ แก่มนุษย์ โดยประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยประมาณ 700 ปีมาแล้ว 
ประเพณีลอยกระทงได้เข้าสู่ประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีประมาณ พ.ศ. 1800 ดังปรากฏในหนังสือนางนพมาศ ผู้ เป็นพระสนมเอกของพระร่วงเจ้าว่า "ครั้นวันเพ็ญเดือน 12 ข้าน้อยได้กระทำโคมลอย คิดตกแต่งให้งามประหลาดกว่าโคมสนมกำนัลทั้งปวงจึงเลือกผกาเกษรสีต่างๆ มาประดับเป็นรูปกระมุทกลีบบานรับแสงจันทร์ใหญ่ประมาณเท่ากงระแทะ ล้วนแต่พรรณดอกไม้ซ้อนสีสลับให้เป็นลวดลาย..." 

เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จฯทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงมีพระราชโองการฯให้จัดพิธีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองพระราชพิธีนี้จึงได้ถือปฏิบัติเป็นประจำจนกระทั่ง บัดนี้

คืนเดือนเพ็ญเด่นฟ้าส่องมนุษย์
เพ็ญพิสุทธิ์สร้อยสมัยใฝ่รักษา
ลอยกระทงลงพระแม่คงคา
ล่องธาราระยับย้อยทยอยลง
หยาดระยิบพริบพริบพร่างกลางแม่น้ำ
โฉมฉายฉ่ำน้ำค้างหนาววาวระหง
โคมคลี่หาวแสงสร้อยลอยกระทง
จรดผจงแม่คงบูชาคุณ

http://www.io-pr.org/index.php?name=blog&file=readblog&id=415

วันอังคาร, พฤศจิกายน 03, 2558

ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวและผู้บริหารเขตลาดพร้าวเปิดศูนย์รับลงทะเบียน Bilefordad2015

ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวและผู้บริหารเขตลาดพร้าวเปิดศูนย์รับลงทะเบียน Bilefordad2015

ณ อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 1