วันจันทร์, มกราคม 23, 2560

ล้างตลาดทั้งกรุง

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล เพื่อรณรงค์ในการทำความสะอาดตลาดพร้อมกัน "BMA Big Cleaning Day  ล้างตลาดทั้งกรุง สะอาดปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย" ตามนโยบาย "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW!"   ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เพื่อให้บ้านเมืองสะอาดด้วยพลังประชาชน ณ ตลาดผู้ใหญ่อ้วน ถนนนาคนิวาส เขตลาดพร้าว


วันพุธ, มกราคม 18, 2560

ลงพื้นที่ปฏิบัติการแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย
นายพินิต อารยะศิลปธร นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และผู้บริหารเขตลาดพร้าว
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลโคกครามและชุดปฏิบัติการประจำเขตตามแผน
ประชารัฐร่วมใจฯ เขตลาดพร้าว ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ.
อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดพร้าว 
อาสาสมัคร อปพร. เจ้าหน้าที่เข เขตลาดพร้าวตฯ ประธานชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตฯ
ลงพื้นที่ปฏิบัติการแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด 
ขั้นตอนที่ 1-4 ณ ชุมชนหมู่บ้านเรือนแก้ว ถนนลาดปลาเค้า


วันจันทร์, มกราคม 16, 2560

Bangkok Big Cleaning "กรุงเทพฯ เมืองสะอาด" ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

วันที่ 15 ม.ค. 2560 เวลา 05.00 น. น.ส.วนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Bangkok Big Cleaning "กรุงเทพฯ เมืองสะอาด"
ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขต 50 เขต
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

กิจกรรมนี้กำหนดจัดให้มีการทำความสะอาด Big Cleaning ครั้งใหญ่ ล้างทำความสะอาดและทาสี
สะพานลอยคนเดินข้ามทั่วกรุงเทพมหานคร ตามนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW!” ของ
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ร่วมกันดูแลรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง โดยจะดำเนินการต่อเนื่องทุก 3 เดือน เพื่อรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และเปลี่ยนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่สวยงามน่าอยู่ต่อไป


วันศุกร์, มกราคม 13, 2560

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯหัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่เขตฯลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนของประชาชนบริเวณถนนโชคชัย 4 ซอย 84 แยก 2-8 พบดวงไฟส่องสว่างชำรุดจึงได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว ให้ดำเนินการเปลี่ยนดวงไฟใหม่แก้ไขทันที ตามมาตรการแก้ไขปัญหาที่สามารถทำได้ ทำทันทีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และสนองนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


วันพฤหัสบดี, มกราคม 12, 2560

โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโคกครามนำชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าวประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ. เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงบางเขน เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร.และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดพร้าว ออกตรวจร่วมตาม โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ ชุมชนหมู่บ้านเรือนแก้วถนนลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว ขณะตรวจได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างที่ดับ จำนวน 4 ดวง พร้อมเปลี่ยนกระจกโค้งที่ชำรุด และติดตั้งให้ใหม่ 1 แห่ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที
วันพุธ, มกราคม 04, 2560

“ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” NOW!

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายพินิต อารยะศิลปธร นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำคณะผู้บริหารข้าราชการ และลูกจ้างเขตลาดพร้าว ออกตรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าภายในเขตลาดพร้าวตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” NOW! เพื่อเร่งดำเนินการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่โปร่ง ตัดวงจรอาชญากรรมลดปัญหามลพิษและอัคคีภัย และให้เจ้าของที่ดินรกร้างที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเร่งปรับปรุงทันทีภายในพื้นที่เขตลาดพร้าว