วันพุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2561

“ลาดพร้าว NOW! แก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน"

“ลาดพร้าว NOW! แก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน"

21 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข กรณีไหล่ทางชำรุดและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยลาดปลาเค้า 25 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

"ลาดพร้าวดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง"

"ลาดพร้าวดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง"

(21 ก.พ.2561 เวลา 11.00 น.)
นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ รักษาราชการผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขตลาดพร้าว เปิดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง โดยมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชี้แจงกรอบหลักการในการดำเนินงาน 10 เรื่อง ตามนโยบายสำคัญ (Agenda) ของรัฐบาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยต้องการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
ซึ่งกรอบหลัก 10 เรื่อง ประกอบด้วย
1. สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง
2. คนไทยไม่ทิ้งกัน
3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข
4. วิถีไทย วิถีพอเพียง
5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย
6. รู้กลไกการบริหารราชการ
7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี
9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
10. งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดพร้าว หมายเลขโทรศัพท์ 02 538 6399

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 07, 2561

"ลาดพร้าวร่วมแสดงความยินดีแก่เยาวชนดีเด่นโรงเรียนเทพวิทยา"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ร่วมแสดงความยินดีแก่เด็กชายกฤติณัฏฐ์ บำรุงศิลป์ภากร และเด็กหญิงแพรพลอย ผกาหวล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมหานคร และได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกต่อท่านนายกรัฐมนตรี และเป็น 1 ใน 10 คนของประเทศเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีในวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา


วันพุธ, มกราคม 31, 2561

ลาดพร้าวห่วงใยประชาชน จัดโครงการ “ส่งเสริมสุขภาวะ เพื่อวิถีชีวิตที่ดีของชุมชน”

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งเสริมสุขภาวะ เพื่อวิถีชีวิตที่ดีของชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ลดพฤติกรรมการใช้สอยทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง สร้างระเบียบวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่ ห้ามทิ้งลงขยะลงคูคลองหรือท่อระบายน้ำ จนทำให้เกิดการอุดตันและปิดทางไหลของน้ำ อันเป็นสาเหตุก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ ตลอดจนร่วมปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน โดยมีนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เจ้าหน้าที่เขต เจ้าหน้าที่ทหาร ร.9 พัน 3 ตลอดจนชาวชุมชนสุขทรัพย์ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ชุมชนสุขทรัพย์ ถนนสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว

วันพุธ, มกราคม 24, 2561

“ลาดพร้าวเปิดโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว อันเป็นภูมิปัญญาของผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์สืบทอดให้ลูกหลาน และควรนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างกระบวนการและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของเขตลาดพร้าว ให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ต่อสังคมสืบต่อไป โดยมีนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เจ้าหน้าที่เขต ผู้สูงอายุเขตลาดพร้าว ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตลาดพร้าว