วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 10, 2560

ปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง และชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว ประกอบด้วย
-เจ้าหน้าที่ทหาร ช.พัน 1 รอ.
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โคกคราม
-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงบางเขน
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร.
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติดฯ
-เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจร่วมตามโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน" ณ ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข 4 ขณะตรวจพบถนนชำรุดจำนวน 3 แห่ง ต้นไม้ขึ้นรกบดบังป้ายบอกซอย จำนวน 1 จุด ไฟฟ้าส่องสว่างดับ จำนวน 3 ดวง จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขทันที ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


 
วันพุธ, สิงหาคม 02, 2560

ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ และอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ลงพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เพื่อเปิดเวทีประชาคม ในขั้นตอนที่ 7-9 รับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภายในชุมชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ชุมชนหมู่บ้านพูนสิริ ถนนสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าววันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 27, 2560

มอบเสื้อพระราชทาน จิดอาสา

               สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ เชิญเสื้อยึดคอโปโลสีดำ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ 76 จังหวด จังหวัดละ 1 หมื่นตัว รวม 7.7 ตัว  โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนจิดอาสาทั่วประเทศ สำหรับใช้ใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประดยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ อันนำความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประชาชนในชาติ โดยทรงพระราชปรารถนา ที่จะเฉลิมพระเกียรติและทุทิศถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนกนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมลันด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมและทรงสำนึกระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้                ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานข้อความ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" บนด้านหน้าของเสื้อ ส่วนด้านหลังของเสื้อ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และพระปรมาภิไธยพร้อมข้อความ "พระราชทาน" และ "13 ต.ค.2559" ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์ คำนึงถึงสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระมหากรุณาธิคุณอันประมาณมิได้นี้จะยังคงสถิตในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถิตในดวงใจของประชาชนชาวไทยทั่วหล้าตราบนิจนิรันดร์


             ประชาชนในเขตลาดพร้าวมาขอรับเสื้อพระราชทานและพร้อมร่วมเป็นจิตอาสา ทำประโยชน์สาธารณะกุศลและมีความสามัคคีพร้อมใจกันดูแลประโยชน์ในพื้นที่ ณ สำนักงานเขตลาดพร้าววันพุธ, กรกฎาคม 19, 2560

เขตลาดพร้าว ขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560"

เขตลาดพร้าว ขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560"   นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ลงพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เปิดเวทีประชาคม ในขั้นตอนที่ 7-9
ณ ชุมชนหมู่บ้านโอษธิศ 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

วันพุธ, กรกฎาคม 12, 2560

กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่

สำนักงานเขตลาดพร้าว จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการลาดพร้าวเมืองสะอาด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยวิถีพอเพียง ณ ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4 เขตลาดพร้าว