วันอังคาร, ตุลาคม 25, 2559

ผู้บริหารเขตลาดพร้าวออกตรวจร่วม โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นายพินิต อารยะศิลปธร ผช.ผอ.เขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 
พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ว่าที่ร้อยตรีเสนีย์ สุวรรณ์ทอง
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง สนง.ปปส.กทม. นายสมบัติ สิงห์พรม หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสุวรรณ ศิริมุจลินทร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัย
เขตลาดพร้าว ประกอบด้วย
-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่ทหาร ร.1 พัน 2 รอ.
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย
-เจ้าหน้าที่ ปปส. กทม.
-เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร.
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยฯ
-เจ้าหน้าที่เขต ฝ่ายโยธา, ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ, ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายรักษาฯ และฝ่ายเทศกิจ ออกตรวจร่วมตามโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน" ณ ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง

ขณะตรวจพบ
-ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ จำนวน 1 จุด (ฝ่ายโยธาจะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อให้เข้ามาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มโดยเร็ว)
-ไฟฟ้าส่องสว่างดับ จำนวน 1 ดวง (การไฟฟ้าฯ ได้ทำการตรวจสอบและแก้ไข
วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 20, 2559

พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายพินิต อารยะศิลปธร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ข้าราชการและลูกจ้างเขตลาดพร้าว ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกราบสังขารหลวงปู่หลอด ปโมทิโต ณ วัดสิริกมลาวาส
ถนนลาดพร้าว วังหิน เขตลาดพร้าว

วันอังคาร, ตุลาคม 18, 2559

ผู้บริหารและข้าราชการ ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหารและข้าราชการ ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว
วันอังคาร, ตุลาคม 11, 2559

ผู้บริหารเขตลาดพร้าวตรวจระดับน้ำในพื้นที่

นายพินิต อารยะศิลปธร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำหัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ออกตรวจดูระดับน้ำในคลองทรงกระเทียม และตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาบริเวณ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
 และซอยแยกวันพุธ, ตุลาคม 05, 2559

ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

นางสาวิตรี สุขสงวนประธานคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะที่ 5 พร้อมด้วยนางสาวปิยธิดา สมุทระประภูต ผู้ตรวจราชการสูง นำคณะกรรมการฯ จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงาน ก.ก. สำนักการคลัง สำนักงบประมาณฯ สำนักงานตรวจสอบภายใน และกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานเขตลาดพร้าว โดยมีนายพินิต อารยะศิลปธร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ให้การต้อนรับ วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานเขตลาดพร้าว