วันอังคาร, สิงหาคม 29, 2560

“ลาดพร้าวร่วมประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา”

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ พร้อมด้วยนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่เขตฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร โครงการบูรณการการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาตามภารกิจของสำนักงานเขต รวมทั้งส่งต่อเยาวชนไปขอรับความช่วยเหลือด้านการศึกษานอกระบบ กิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการฝึกอาชีพ โดยมีนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวีวันอังคาร, สิงหาคม 22, 2560

ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่ได้รับแจ้ง ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายรักษาฯ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่ได้รับแจ้ง ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนนาคนิวาส ถนนสุคนธสวัสดิ์ พบถนนชำรุด กิ่งไม้พันสายไฟ ป้ายผิดกฎหมาย สั่งการให้ดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน ตามแนวทางและนโยบาย “NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ด้านความปลอดภัย (Community) ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์, สิงหาคม 18, 2560

"ลาดพร้าว NOW! ลงพื้นที่ตรวจติดตามเร่งซ่อมแซมถนนภายในเขต"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการซ่อมแซมถนนภายในซอยสุคนธสวัสดิ์ 25 เขตลาดพร้าว โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวันพฤหัสบดี, สิงหาคม 10, 2560

ปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ นำหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง และชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว ประกอบด้วย
-เจ้าหน้าที่ทหาร ช.พัน 1 รอ.
-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โคกคราม
-เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขตลาดพร้าว
-เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงบางเขน
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร.
-เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติดฯ
-เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจร่วมตามโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน" ณ ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข 4 ขณะตรวจพบถนนชำรุดจำนวน 3 แห่ง ต้นไม้ขึ้นรกบดบังป้ายบอกซอย จำนวน 1 จุด ไฟฟ้าส่องสว่างดับ จำนวน 3 ดวง จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขทันที ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


 
วันพุธ, สิงหาคม 02, 2560

ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายนางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ และอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ลงพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เพื่อเปิดเวทีประชาคม ในขั้นตอนที่ 7-9 รับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภายในชุมชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ชุมชนหมู่บ้านพูนสิริ ถนนสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว