วันอังคาร, พฤษภาคม 24, 2559

โครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย

นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในพิธีเปิด
"การจัดอบรมอาสาสมัครสารวัตรอาหาร ตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย" 

ซึ่งอำนวยการจัดการอบรมโดยนายพินิต อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ 
และดำเนินโครงการโดยนางสาวจรวย มัฆะเนมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 

จัดอบรมให้กับอาสาสมัครสารวัตรอาหาร จำนวน 35 ราย 
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อ การสังเกตุ ในการเลือกซื้ออาหารที่จะนำมาบริโภคให้มีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมีและสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อความปลอดภัยและเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการทำงานตรวจสอบด้านความปลอดภัยของอาหาร อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ นายศิริพงษ์ บุญส่ง 
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และนางสาวจุฑามาศ จันทรศารทูล นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร...วันพุธ, พฤษภาคม 18, 2559

ผู้บริหารเขตลาดพร้าวเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการศุนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตลาดพร้าว ( ศป. ปส. เขต ) ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเขตลาดพร้าว ๑๗ - ๕ - ๕๙วันพุธ, พฤษภาคม 11, 2559

ผู้บริหารเขตลาดพร้าวร่วมเปิดถนนซอย 10 ม.เนียมกล่ำ

นายสุทิน  วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
เป็นประธานเปิดถนนซอย 10 ในชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี โดยมีนางเฟื่องฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายพินิต  อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ผู้นำชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตลาดพร้าว ยังเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงานและแสดงความยินดีกับนายวัชรี  กาญจนประทุม ประธานชุมชนหมู่บ้านเนียมกล้ำสามัคคีที่สามารถพัฒนาชุมชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดพร้าวได้เป็นอย่างดีตลอดมา