วันอังคาร, มีนาคม 27, 2561

"ลาดพร้าวทำความสะอาดถนนช่วยลดฝุ่นละอองภายในพื้นที่เขต"


นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม และดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศให้มีปริมาณลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพี่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยได้ทำการล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า ณ บริเวณถนนสังคมสงเคราะห์ เขตลาดพร้าววันอังคาร, มีนาคม 20, 2561

"ลาดพร้าวทำความสะอาดถนนช่วยลดฝุ่นละอองภายในพื้นที่เขต"

นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม และดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศให้มีปริมาณลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพี่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยได้ทำการล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า ณ บริเวณถนนโชคชัย 4 เขตลาดพร้าว
วันจันทร์, มีนาคม 19, 2561

"ลาดพร้าวดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขตลาดพร้าว ทีม 2 เปิดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ชุมชนซอยนกแก้วน้อย 1,2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว (เปิดเวทีครั้งที่ 1) เพื่อชี้แจงกรอบหลักการในการดำเนินงาน 10 เรื่อง ตามนโยบายสำคัญ (Agenda) ของรัฐบาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยต้องการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
ซึ่งกรอบหลัก 10 เรื่อง ประกอบด้วย
1. สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง
2. คนไทยไม่ทิ้งกัน
3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข
4. วิถีไทย วิถีพอเพียง
5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย
6. รู้กลไกการบริหารราชการ
7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี
9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
10. งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)
ซึ่งในเวทีครั้งที่ 1 เป็นเวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร โดยได้รับความร่วมมือจากครู กศน.ตำบล และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ที่ดูแลเขตลาดพร้าว เข้ามาพูดคุยปรับทุกข์ ผูกมิตร กับประชาชนพร้อมทีมขับเคลื่อนฯ ที่ 2


วันพุธ, มีนาคม 14, 2561

"ลาดพร้าวดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน"


นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ รักษาราชการผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขตลาดพร้าว ทีม 2 เปิดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ชุมชนหมู่บ้านราณี 5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว (เปิดเวทีครั้งที่ 1) เพื่อชี้แจงกรอบหลักการในการดำเนินงาน 10 เรื่อง ตามนโยบายสำคัญ (Agenda) ของรัฐบาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยต้องการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
ซึ่งกรอบหลัก 10 เรื่อง ประกอบด้วย
1. สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง
2. คนไทยไม่ทิ้งกัน
3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข
4. วิถีไทย วิถีพอเพียง
5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย
6. รู้กลไกการบริหารราชการ
7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี
9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
10. งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)
ซึ่งในเวทีครั้งที่ 1 เป็นเวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร โดยได้รับความร่วมมือจากครู กศน.ตำบล เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย และเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 9 ที่ดูแลเขตลาดพร้าว เข้ามาพูดคุยปรับทุกข์ ผูกมิตร กับประชาชนพร้อมทีมขับเคลื่อนฯ ที่ 2 อีกด้วย


วันอังคาร, มีนาคม 13, 2561

ลาดพร้าวเปิดงาน "การศึกษา Super Now 4.0 Smart Cluster 24"

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "การศึกษา Super Now 4.0 Smart Cluster 24" ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ เพิ่มพูนทักษะให้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนในเขตลาดพร้าว ให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ รักษาราชการผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาฯ เขตลาดพร้าว และคณะครูโรงเรียนในสังกัดฯ ร่วมให้การต้อนรับและเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานทางวิชาการฯ ณ โรงเรียนเพชรถนอม เขตลาดพร้าว


วันศุกร์, มีนาคม 09, 2561

"ลาดพร้าว จัดตลาดนัดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน"

นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และหัวหน้าฝ่ายทะเบียน จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมกับ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร เขตลาดพร้าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่เกษตรกรในพื้นที่ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น.


วันพฤหัสบดี, มีนาคม 08, 2561

"ลาดพร้าวทำความสะอาดถนนช่วยลดฝุ่นละอองภายในพื้นที่เขต"

นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม และดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศให้มีปริมาณลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพี่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยได้ทำการล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า ณ บริเวณถนนลาดพร้าววังหิน เขตลาดพร้าว


วันอังคาร, มีนาคม 06, 2561

"ลาดพร้าว NOW! Forward moving>>ร่วมกับผู้ค้าทำความสะอาดตลาด"

นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้างานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาฯ และฝ่ายปกครอง ตรวจพื้นที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ขณะดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม และดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศให้มีปริมาณลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพี่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยได้ทำการล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า ณ บริเวณถนนในหมู่บ้านอมรพันธ์ 9 ถนนเสนานิคม 1 เขตลาดพร้าว


วันจันทร์, มีนาคม 05, 2561

“รองผู้ว่าฯ กทม. ติดตามการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองโคกคราม-หลุมไผ่”

นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองโคกคราม-หลุมไผ่ บริเวณหมู่บ้านทองสถิตย์ ซอยรามอินทรา 34 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ จะเร่งประสานผู้รับเหมาให้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณก่อสร้าง และลดผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ รักษาราชการผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว ให้การต้อนรับ